Co to jest szereg homologiczny katalizator monomer

Szereg homologiczny – zbiór związków chemicznych o zbliżonej budowie chemicznej i własnościach, które daje się zapisać wspólnym wzorem sumarycznym. Przykładem szeregu homologicznego są liniowe alkany, które różnią się między sobą tylko liczbą grup -CH 2 – i które można zapisać ogólnym wzorem sumarycznym: C n H 2n+2.. Poszczególne związki z tego …

Zobacz 4 odpowiedzi na zadanie: Co to jest szereg homologiczny? Szereg homologiczny to zbiór związków organicznych o zbliżonej strukturze, które różnią się między sobą tylko liczbą grup metylenowych ( -CH2- ) w ich łańcuchach węglowodorowych.

Co to jest szereg homologiczny? – Zintegrowana …

Szkoła ponadpodstawowa. Chemia. alkany alkeny szereg homologiczny alkiny homolog. Udostępnij. Wprowadzenie Przeczytaj Grafika interaktywna Sprawdź się Dla nauczyciela work. Tekst: Agata Jarszak-Tyl. Opracowanie i multimedia: GroMar sp. z o. o.

Szereg homologiczny to grupa związków chemicznych, których budowę da się opisać za pomocą jednego wzoru ogólnego.Homologi (czyli elementy szeregu) mają podobną budowę chemiczną oraz zbliżone właściwości fizykochemiczne. Następujące po sobie związki szeregu homologicznego różnią się od siebie o jednakową jednostkę strukturalną (w chemii …

People Also Searches co to jest szereg homologiczny katalizator monomer

Homologous seriesIn organic chemistry, a homologous series is a sequence of compounds wit…

Chemia – klasa 8 – Polimery i reakcje polimeryzacji Video Answer

Leave a Comment